Zarząd Okręgowy w Ciechanowie

Polski Związek Łowiecki


        Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie informuje, że w dniu 09-06-2018 (sobota) na Strzelnicy Myśliwskiej w Chotumiu odbędą się Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich.

        Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym wieloboju zgodnie z nowymi obowiązującymi od 2014 roku w PZŁ prawidłami strzelań myśliwskich.

 

Regulamin do pobrania.


  R_E_G_U_L_A_M_I_N_zawody_okręgowe.docx_2018.pdf 
 
  R_E_G_U_L_A_M_I_N_zawody_okręgowe.docx_2018.docx 

Treść Regulaminu.

R E G U L A M I N

 

 Okręgowych Zawodów w strzelaniach myśliwskich na strzelnicy myśliwskiej w Chotumiu w dniu 09-06-2018r

Celem zawodów jest

propagowanie strzelectwa myśliwskiego wyłonienie zwycięzców indywidualnych i zespołowych (pełna reprezentacja koła łowieckiego tj. 3 zawodników w klasie powszechnej oraz startujący indywidualnie myśliwi niestowarzyszeni oraz posiadający klasę Mistrzowską, których wyniki brane są pod uwagę w klasyfikacji OPEN). Program zawodów obejmuje wielobój strzelecki, który składa się z czterech konkurencji śrutowych i dwóch kulowych. W trakcje zawodów nie przeprowadza się strzelania treningowego ani przestrzeliwania broni.

Zasady bezpieczeństwa:

Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., a w szczególności z rozp. ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 marca 2000r w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995r. i rozp. ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania .

K ONKURENCJE  ŚRUTOWE

Strzelanie do rzutków na osi myśliwskiej.


- 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
- 5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
- 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu

 

 1. Po sprawdzeniu gotowości do rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje kolejno rzutki w czasie do 3 sekund od okazania przez zawodnika gotowości do strzału. Sędzia podaje rzutek bez komendy zawodnika.
 2. Po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje przejście zawodników na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii.
 3. Przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania.
 4. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje przed ścieżką podchodu, ładuje broń, jednak jej nie zamyka. Na komendę prowadzącego strzelanie: „marsz” – strzelec zamyka broń i trzymając ją oburącz, skierowana wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze, z kolba na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej.
 5. Rzutki podaje się w czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej, nie dalej niż 14 a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni.
 6. Po przekroczeniu linii końca podchodu (11 m od wyrzutni) sędzia podaje komendę „powtórzyć przejście”, w przypadku braku komendy „powtórzyć przejście” rzutek przyjęty przez zawodnika zalicza się zgodnie z wynikiem strzału, bez możliwości powtarzania.
 7. Po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały.
 8. Po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi wrócić na stanowisko wyczekiwania.

 Strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim.

 


Kolejność strzałów


Stanowisko

Rzutek z wyrzutni


Uwagi

wysokiej

niskiej

2

I

X

 

Pojedynczy

2+3

I

X

X

Dublet

4

II

X

 

Pojedynczy

5

II

 

X

Pojedynczy

6+7

II

X

X

Dublet

8+9

III

X

X

Dublet

10

IV

X

 

Pojedynczy

11

IV

 

X

Pojedynczy

12+13

V

X

X

Dublet

14

VI

X

 

Pojedynczy

15

VI

 

X

Pojedynczy

16+17

VI

X

X

Dublet

18

VII

 

X

Pojedynczy

19+20

VII

 

X

Dublet

 1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
 2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę “daj”, po której podaje mu się rzutek lub rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy.
 3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
 4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu opuścić stanowisko strzeleckie.
 5. Rzutki w dublecie powinny się krzyżować w miejscu pomiaru w kole o średnicy 1 metra.

Strzelanie do rzutków na przelotach

- 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech stanowisk, jako pojedyncze i z trzech stanowisk, jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska.

 1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
 2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę “daj”, po której podaje mu się rzutek lub rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy.
 3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
 4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu opuścić stanowisko strzeleckie.
 5. Trafienie zalicza się od linii stanowiska.

 

Uwaga ; Przy wszystkich strzeleniach do rzutków, rzutki są nieważne i podaje się nowe jeżeli :

 

 1. Rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a przed oddaniem strzału
 2. Tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty ; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza się wynik strzału, jednakże strzał w takich warunkach jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zachowane są warunki bezpieczeństwa, a rzutek jest w locie.
 3. Rzutek podano przed komendą strzelca lub przed przyjęciem przez niego postawy gotowości.
 4. Rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni ( krąg)
 5. Ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejność przyjęcia rzutków dowolna):

                - zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy
                - zamiast pojedynczego podano dublet
                - obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem.

 1. Rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sek.), nie dotyczy konkurencji „oś” i „przeloty”.
 2. Rzutki zderzą się w locie przed strzałem

 

Strzelanie do makiety zająca  

 1. Jedna seria 10 przebiegów przemiennych – kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo
 2. Dwie serie po 5 przebiegów – jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo
 3. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd zgodnie z ustaloną kolejnością podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie .
 4. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut, a pięciu strzałów do 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska.
 5. Makieta zająca uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości.
 6. Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu, strzelec powinien złożyć się, oddać do niej jeden lub dwa strzały, po czym przeładowuje broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety.
 7. Przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć :

- makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku
- makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu
- nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn mechanicznych, a strzelec nie oddał strzału
- uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie3 sekund jednak tylko w przypadku gdy strzelec nie oddał strzału
- w wyniku awarii makieta nie sygnalizuje trafienia.

 

KONKURENCJE  KULOWE

 

Przy strzelaniach kulowych można używać przyrządów optycznych.

 

Makieta dzika w przebiegu ( strzelamy tylko z broni gwintowanej )

- Jedna seria 10 przebiegów przemiennych – kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo
- Dwie serie po 5 przebiegów – jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo.

 1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd zgodnie z ustaloną kolejnością podchodzą pojedynczo na stanowisko strzelecki. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut lub pięciu strzałów w czasie 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska.
 2. Makietę dzika uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości
 3. Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się i oddać do niej jeden strzał, po czym ponownie załadować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać na ukazanie się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie, aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety.
 4. Przebieg makiety unieważnia się i powtarza jeżeli:

- makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku
- nastąpi  zakłócenie ruchu makiety, a strzelec nie oddał strzału
- uruchomienie makiety  nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości lub po upływie 3 sekund, a strzelec nie oddał strzału

 1. Po zakończeniu serii przebiegów, należy ocenić wartość przestrzelin na makiecie, a przed ponownym jej użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nową makietę.

Makieta rogacza i lisa

- pięć strzałów do każdej makiety

 1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością podchodzą na stanowiska strzeleckie
 2. Strzelcy na których przypada kolejność strzelania, stają na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich w postawie gotowości, oświadczając kolejno “gotów” i oczekują na sygnał rozpoczęcia strzelania
 3. Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka oraz 5 strzałów z pastorału ( o gładkiej powierzchni, końcach niezaostrzonych, długości od 2 do 2,2m, średnicy od 2,4 do 3cm).

Organizator zapewnia 6 jednakowych pastorałów dla każdego zawodnika w grupie oraz możliwość bezpiecznego odłożenia pastorału przez strzelca, każdorazowo po oddaniu strzału.

Podczas strzelania pastorał jest ustawiony prostopadle do podłoża. Podczas strzelania z pastorału, ani strzelec ani pastorał nie może być oparty o słupek stały. W tym celu organizator wyznacza obszar, w którym pastorał może być oparty wyłącznie o podłoże.

 1. Prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach daje komendę “rozpoczynamy strzelanie”, która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy się czas jego trwania
 2. Po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy w przypadku pełnej serii oddaja w czasie 10 minut nie więcej niż po pięć strzałów do makiety rogacza i lisa w dowolnej kolejności
 3. Po upływie 10 minut, od rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje komendę „koniec strzelania” po której strzelcy obowiązani są natychmiast - niezależnie od tego czy zdążyli oddać wszystkie strzały czy też nie- otworzyć i rozładować broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuścić stanowiska strzeleckie
 4. Jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycje należy przerwać strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie
 5. Po zakończeniu serii strzelania, należy ocenić wartość przestrzelin na makietach, a przed ponownym ich użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nowe tarcze.

 

PUNKTACJA

 

Za każdy trafiony cel śrutem zdobywa się pięć punktów. Przy strzelaniu dubletów po pięć punktów za strzelony rzutek.
Przy strzelaniu kulowym ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.
Kolejność zajętych miejsc ustala się wg ilości uzyskanych punktów zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników oraz przez dwie lub większą ilość drużyn o zajętym miejscu decyduje kolejno:

Lepszy wynik w strzelaniu śrutem,
Lepszy wynik na kręgu,
Lepszy wynik na osi,
Lepszy wynik na zającu,
Lepszy wynik na dziku.

Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia to w klasyfikacji drużynowej o zajętym miejscu decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym a ostatnim zawodnikiem drużyny a następnie lepsze miejsce najlepszego zawodnika w drużynie. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje dogrywka -“baraż”.

 

KARY

 

 1. Za naruszenie w czasie zawodów zasad bezpieczeństwa, etyki, Prawideł, regulaminu zawodów, zasad kultury, zakłócenie porządku i inne działania naruszające obowiązujące na strzelnicy reguły, w zależności od ciężaru przewinienia, wprowadza się następujące kary dla zawodników:

- Upomnienie
- Wykluczenia z udziału w zawodach.

 1. Czasem zawodów jest okres zaczynający się oficjalna formułą otwarcia i kończący się oficjalna formułą zamknięcia zawodów.
 2. Kary opisane w pkt. 1 pkt. 1) i 2) nakłada się w czasie zawodów.

- Decyzję o ukaraniu sporządza się na piśmie: w przypadku kary upomnienia – na metryce strzelań, natomiast w przypadku kary wykluczenia z udziału w zawodach / odrębnie w trzech egzemplarzach (dwa egzemplarze otrzymuje sędzia główny, a jeden egzemplarz po zakończeniu zawodów, na swoje żądanie ukarany zawodnik).

- Decyzja  powinna zawierać: określenie zawodów, ich daty i miejsca, wskazanie imienia, nazwiska i numeru startowego ukaranego zawodnika, stanu faktycznego związanego z przewinieniem, naruszonego przez zawodnika przepisu, treść podjętej decyzji i jej podstawę prawną oraz czytelne podpisy sędziów (sędziego).

- O nałożeniu kary, o ile to możliwe, należy poinformować ukaranego zawodnika.

- Upomnienie udzielane jest przez sędziego stanowiskowego lub sędziego głównego

- Sędzia stanowiskowy o udzielonym upomnieniu informuje bezzwłocznie sędziego głównego, przekazując mu metrykę strzelań, zawierającą decyzję o ukaraniu.

- Wykluczenie z udziału w zawodach nakładane jest przez trzyosobowe kolegium sędziów powołane przez sędziego głównego na dane zawody. Sędzia główny jest członkiem kolegium. Kara wykluczenia z udziału w zawodach jest obligatoryjnym i najniższym zagrożeniem za spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających na strzelnicy.

- Wniosek o wykluczenie z udziału w zawodach składają:

                -sędzia stanowiskowy
                - sędzia główny  
                - organizator zawodów

- Decyzja kolegium sędziów o wykluczenie z udziału w zawodach zapada większością głosów i jest ostateczna.

- Sędzia główny po zakończeniu zawodów, w przypadku stosowania kar, sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o wszystkich nałożonych karach wraz z informacjami, o których mowa w §63 pkt. 2 . Do protokołu załącza się po jednym egzemplarzu decyzji o ukaraniu.

- Protokół sędzia główny przesyła bezzwłocznie do właściwego ze względu na organizację zawodów Zarządu Okręgowego lub Zarządu Głównego PZŁ.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w "Zawodach Okręgowych" jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć z zawodów na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Niniejszy regulamin obwiązuje w czasie zawodów w dniu 09- czerwca 2018 roku.